Trygghetsarbete

Enskede skolas målsättning är att alla elever ska känna sig sedda och att ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkningar. All personal arbetar förebyggande kring detta i sin dagliga verksamhet.

Vår vision

Enskede skola ska vara en plats där barn och vuxna trivs och mår bra. Vi vill, tillsammans med vårdnadshavare, främja elevernas utveckling till kreativa och demokratiska människor med goda kunskaper inför framtiden. Utan trygghet är det svårt att tillägna sig kunskap och kunskap ger trygghet.

Trygghet uppnås genom god kännedom om kunskapskraven, kontinuerlig återkoppling och handledning men också genom ett respektfullt och vänligt bemötande gentemot varandra. Vi eftersträvar en flerstämmig lärmiljö, där kunskap skapas i meningsfulla sammanhang och i sociala samspel där det råder tal- och lyssnarutrymme för alla. Allt arbete utgår ifrån diskrimineringslagen, skollagen och barnkonventionen.

Trygghetsgruppen

Enskede skolas Trygghetsgrupp är ansvarig för trygghetsarbetet och arbetar primärt förebyggande mot diskriminering, kränkande behandling och sexuella trakasserier samt för ökad trygghet på skolan. Utöver detta är Trygghetsgruppen en resurs som kan användas stöttande både på elev- och klassnivå. Trygghetsgruppen arbetar även med att utreda och åtgärda mobbnings- och kränkningsärenden om de är av sådan karaktär att mentor och arbetslag inte själva kan lösa dem.

Trygghetsgruppen består av förstelärare i värdegrund, lärare, fritidspersonal, resurspedagog, kurator, psykolog, skolbibliotekarie och skolledning. 

Enskede skolas plan mot kränkande behandling och diskriminering

Trygghetsgruppens uppdrag

Enskedemodellen

Dela: