Elevdemokrati

Eleverna ska uppleva skolan som meningsfull och därför är det viktigt för Enskede skola att låta eleverna ha inflytande över frågor som berör dem. Elevrådsarbetet är en viktig del av elevdemokratin där eleverna få ta del av och förstå möjlighet och begränsningar i den demokratiska beslutsprocessen.Mikael Bodin, som är förstelärare i värdegrunds- och likabehandlingsarbete, ansvarar för kommunikationen mellan elevråd och skolledning.

Enskederådet

Enskede skola är en F-9 skola där ömsesidig förståelse och samarbete mellan årskurserna råder. Enskederådet består av elevrepresentanter från årskurs 1-9. Två Enskederåd äger rum per läsår: december och maj. Elevrådet 1-3, 4-6 och 7-9 har dessutom egna möten.

Styrelsen

Styrelsen består av elever från årskurs 7-9. Antal styrelsemedlemmar bör vara fyra till sex. Styrelsen sammanträder vid behov och utser ordförande, vice ordförande och sekreterare.
Det ingår i styrelsens uppdrag att hålla i Enskederådets sammanträden.

Elevrådet

Två elevrådsrepresentanter utses i respektive klass. Vid val av elevrådsrepresentant är det viktigt att eleven i fråga själv vill och är motiverad att delta i den demokratiska beslutsprocessen. Elevrådsrepresentanten utgör länken mellan elevråd och klassråd och lyfter den egna klassens frågor på elevrådet. Elevrådet arbetar med åldersadekvata frågor och sammanträder var fjärde till var sjätte vecka. Rektor  eller biträdande rektor medverkar regelbundet.

Exempel på arbetsuppgifter

 • Arbetsmiljö
  Styrelsen utser elevskyddsombud som ska värna om elevernas arbetsmiljö och deltar bland annat i skyddsronden. Elevrådet kan diskutera frågor som luftkvalitet, ljudnivå, aktiviteter utanför lektionstid, skolgården, bibliotekets funktion med mera.

 • Schema/Undervisning
  Elevrådet kan komma med synpunkter rörande undervisning, temaveckor och schemaläggning.
 • Andra skolaktiviteter
  Planering och utförande av evenemang som inte direkt berör undervisningen
 • Matråd
  Styrelsen utser matrådsrepresentanter från 7-9 och medan elevråden 1-3 och 4-6 utser sina egna representanter.
Dela: