Trygghetsarbete

Enskede skolas målsättning är att alla elever ska känna sig sedda och att ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkningar. All personal arbetar förebyggande kring detta i sin dagliga verksamhet.

Vår vision

Enskede skola ska vara en plats där barn och vuxna trivs och mår bra. Vi vill, tillsammans med vårdnadshavare, främja elevernas utveckling till kreativa och demokratiska människor med goda kunskaper inför framtiden. Utan trygghet är det svårt att tillägna sig kunskap och kunskap ger trygghet.

Trygghet uppnås genom god kännedom om kunskapsmål, betygskriterier, kontinuerlig återkoppling och handledning men också genom ett respektfullt och vänligt bemötande av varandra. Vi eftersträvar en flerstämmig lärmiljö, där kunskap skapas i meningsfulla sammanhang och i sociala samspel där det råder tal- och lyssnarutrymme för alla. Allt arbete utgår ifrån diskrimineringslagen, skollagen och barnkonventionen.

Trygghetsgruppen

Enskede skolas Trygghetsgrupp är utsedd att skyndsamt utreda och lösa problem med mobbning.

Trygghetsgruppen består av Mikael Bodin, Marie Bergman, Ryser Kindezi, Ulla Rutgersson, Helen Ingemansson Åkesson, Ingrid Esmar och Sofia Stenberg.
Utöver dessa ingår Susanne Biehl som ansvarar för rastverksamheten för år 6-9.

Enskede skolas plan mot kränkande behandling och diskriminering

Trygghetsgruppens uppdrag

Enskedemodellen

Dela: