Fritidshem

Fritidshemmen år F-3 på Enskede skola

Fritidshemmets verksamhet utgår ifrån läroplanens delar som handlar om skolans värdegrund och uppdrag och dels de övergripande mål och riktlinjer som gäller för all verksamhet inom skolan.

Trygghet och trivsel

Fritidshemmen på Enskede skola ska vara ett ställe där våra elever känner trygghet och trivsel. Här skapar de goda och allsidiga kamratkontakter och social gemenskap. Detta är en förutsättning för barnens utveckling och lärande.

Utveckling och lärande

Vi vill förena omsorg och pedagogik och stimulera elevernas fysiska, intellektuella, sociala och emotionella lärande. Vi erbjuder därför en meningsfull och utvecklande fritid som är varierad med verksamhet som utgår ifrån barnens behov och intressen. Detta leder till att eleverna utvecklar förmågor som att kunna ta ansvar, kommunicera, samarbeta, reflektera och vara kreativa. Det kan vara lek, skapande aktiviteter, projekt, teman, utflykter m.m., men också möjligheter till avkoppling och vila.

Leken och naturen

Vi arbetar för att eleverna ska ha en god, respektfull relation till natur och utemiljö och därför använder vi ofta närliggande skogar och parker för aktiviteter under eftermiddagarna. Det ger eleverna en möjlighet att lära känna sin närmiljö, få fysisk aktivitet och känna rörelseglädje med möjlighet att utvecklas både individuellt och som grupp. I leken och utevistelsen får de också en ökad förståelse för att flickor och pojkar ska kunna delta på lika villkor i lekar och spel, lära sig regel- och rollekar. De får utmana sig själva och det är lustfyllt, roligt, utvecklande och avstressande.

Vi kompletterar skolan

Vi på fritidshemmet samarbetar med lärarna på skolan under skoldagen genom att erbjuda praktiska och laborativa aktiviteter som gynnar elevernas skolarbete. Genom samverkan skapar vi också trygghet för eleverna under deras hela dag, med fokus på socialt samspel.

Inflytande

Vi ger möjlighet att elever ska utveckla förmågan att påverka, ta ansvar för och vara delaktiga i verksamheten. De får succesivt utöva ett allt större inflytande och känna att de kan påverka sin vistelse på fritidshemmet. De lär sig vad elevdemokrati innebär.
 

Våra fritidshem

Framtiden/Trollsländan 508 167 98
Framtiden/Blåvingen 508 167 99
Framtiden/Loftet 508 167 97
Framtiden/ Fa 508 167 96
Framtiden /Fb 508 168 05
Gula svampen 508 168 03
   
Skeppet 508 168 02
Triangeln 508 168 04
Växthuset 508 167 87
   

 

Dela: